نقش داوطلبان در باهمستان

بر اساس اولویت‌های تعیین شده در مجمع عمومی و بر اساس طرح اولیه تهیه شده توسط تیم اجرایی و تایید شده توسط هیئت مدیره کارگروه‌های موضوعی یا موضعی در باهمستان متشکل از داوطلبان تشکیل می‌شود.

  • تمامی افراد شرکت کننده در جلسات کارگروه‌ها فارغ از سمت در تیم اجرایی یا هیئت مدیره حکم داوطلب را دارند
  • کارگروه‌ها بالاترین رکن تصمیم گیری درباره فعالیت‌های اجرایی باهمستان هستند و تیم اجرایی یا هیئت مدیره نمی‌تواند فعالیتی را به کارگروه‌ها تحمیل کند
  • در باهمستان شرط عضویت برای مشارکت در کارگروه‌ها و فعالیت‌های باهمستان وجود ندارد

پیوستن به کارگروه‌های باهمستان

کارگروه مسکن
کارگروه عابرپیاده و درچرخه
کارگروه محلی
به باهمستان بپیوندید ...


باهمستان به عنوان یک سازمان مستقل از طریق حق عضویت و توسط مجمع عمومی اعضا اداره می‌شود. برای حمایت از باهمستان عضو شوید. باهمستان برنامه‌های جاری خود را از طریق کارگروه‌های مستقل متشکل از داوطلبان پیش می‌برد. برای مشارکت در فعالیت‌های باهمستان داوطلب شوید. برای پیشبرد هر چه بهتر پروژه‌های باهمستان و حفظ استقلال این سازمان مردم نهاد می‌توانید با پشتیبانی مالی از نحوه پیشرفت، هزینه‌ها، و و دستاورد سرمایه گذاری خود مطلع شوید.


عضو می‌شوم   داوطلب می‌شوم